Privacy Policy

1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers, servicegebruikers, individuele klanten en klantenpersoneel te beschermen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van dergelijke personen; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door gebruik te maken van de privacycontroles, kunt u aangeven of u direct-marketingcommunicatie wilt ontvangen en het verzamelen, delen en publiceren van uw persoonlijke gegevens beperken. U hebt toegang tot de privacyinstellingen via uw accountinstellingen.

1.4 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies.

1.5 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar ons bedrijf. Zie Sectie 13 voor meer informatie over ons.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen

2.1 In deze sectie 2 hebben we de algemene categorieën persoonsgegevens uiteengezet die we verwerken en, in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, informatie over de bron en specifieke categorieën van die gegevens.

2.2 We kunnen gegevens verwerken die ons in staat stellen om met u in contact te komen (“contactgegevens"). De contactgegevens kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en/of social media-account-ID's bevatten. De bron van de contactgegevens bent u en/of uw werkgever. Als u inlogt op onze website met een social media-account, verkrijgen wij elementen van de contactgegevens van de betreffende social media-accountprovider.

2.3 We kunnen de gebruikersaccountgegevens van uw website (“accountgegevens"). De accountgegevens kunnen uw account-ID, naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, aanmaak- en wijzigingsdatums voor accounts, website-instellingen en marketingvoorkeuren bevatten. Als u inlogt op onze website met een social media-account, verkrijgen wij elementen van de accountgegevens van de betreffende social media-accountprovider.

2.4 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en/of diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactie data"). De transactiegegevens kunnen uw naam, uw contactgegevens, uw betaalkaartgegevens (of andere betalingsgegevens) en de transactiegegevens bevatten. De bron van de transactiegegevens bent u en/of onze betalingsdienstaanbieder.

2.5 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met alle communicatie die u naar ons verzendt of die wij naar u sturen (“communicatie gegevens"). De communicatiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metadata die zijn gekoppeld aan communicatie die wordt gedaan met behulp van de contactformulieren van de website.

2.6 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytische volgsysteem.

3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

3.1 In deze sectie 3 hebben we de doeleinden uiteengezet waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken en de rechtsgrondslagen van de verwerking.

3.2    Operations – We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op de exploitatie van onze website, de verwerking en uitvoering van bestellingen, het leveren van onze diensten, het leveren van onze goederen, het genereren van facturen, rekeningen en andere betalingsgerelateerde documentatie, en kredietcontrole. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website, diensten en zaken.

3.3    Publicaties – We kunnen accountgegevens verwerken om dergelijke gegevens op onze website en elders via onze diensten te publiceren in overeenstemming met uw uitdrukkelijke instructies. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.4    Relaties en communicatie – We kunnen contactgegevens, accountgegevens, transactiegegevens en/of communicatiegegevens verwerken om onze relaties te beheren, met u te communiceren (exclusief communicatie voor direct marketingdoeleinden) per e-mail, sms, post, telefoon, ondersteuningsdiensten te verlenen en klachtafhandeling. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk communicatie met onze websitebezoekers, servicegebruikers, individuele klanten en klantenpersoneel, het onderhouden van relaties en het juiste beheer van onze website, diensten en zaken.

3.5    Direct marketing – We kunnen contactgegevens, accountgegevens en/of transactiegegevens verwerken met het oog op het creëren, targeten en verzenden van directmarketingcommunicatie per e-mail, sms, post en telefonisch contact voor marketinggerelateerde doeleinden. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.6    Onderzoek en analyse – We kunnen gebruiksgegevens en/of transactiegegevens verwerken voor het onderzoeken en analyseren van het gebruik van onze website en diensten, evenals voor het onderzoeken en analyseren van andere interacties met ons bedrijf. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.7    Record houden – We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op het creëren en onderhouden van onze databases, back-upkopieën van onze databases en onze zakelijke documenten in het algemeen. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk ervoor zorgen dat we toegang hebben tot alle informatie die we nodig hebben om ons bedrijf goed en efficiënt te runnen in overeenstemming met dit beleid.

3.8    Security – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor veiligheidsdoeleinden en ter voorkoming van fraude en andere criminele activiteiten. De wettelijke basis van deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming van onze website, diensten en zaken, en de bescherming van anderen.

3.9    Verzekeringen en risicobeheer – Wij kunnen uw persoonsgegevens waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's en/of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

3.10  Juridische claims – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.11  Wettelijke naleving en vitale belangen – Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens aan onze expediteurs en verzendpartners bekendmaken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het verkrijgen of behouden van efficiënte leveringen van goederen.

4.2 Uw persoonlijke gegevens in onze websitedatabase worden opgeslagen op de servers van onze hostingserviceproviders.

4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. We delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. Informatie over het privacybeleid en de praktijken van betalingsdienstaanbieders vindt u op https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 5, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

5.1 In dit artikel 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar een derde land onder de Britse en/of EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de EU. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten hebben een adequaatheidsbesluit genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van de EU-landen.

5.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten, via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

6. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

6.1 Dit artikel 6 beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

(a) contactgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar na de datum van het meest recente contact tussen u en ons, en voor een maximumperiode van 3 jaar na die datum;

(b) accountgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar na de datum van sluiting van de relevante rekening, en voor een maximumperiode van 3 jaar na die datum;

(c) transactiegegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar na de datum van de transactie en voor een maximumperiode van 3 jaar na die datum;

(d) communicatiegegevens worden bewaard voor een periode van minimaal 1 jaar na de datum van de communicatie in kwestie, en voor een periode van maximaal 3 jaar na die datum; en

(e) gebruiksgegevens worden gedurende 1 jaar na de datum van verzameling bewaard.

6.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie 6, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Uw rechten

7.1 In deze sectie 7 hebben we de rechten opgesomd die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(A)    het recht op toegang - u kunt om kopieën van uw persoonsgegevens vragen;

(B)    het recht op rectificatie - u kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;

(C)    het recht om te wissen - u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen;

(D)    het recht om de verwerking te beperken - u kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

(E)    het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(F)     het recht op gegevensportabiliteit - u kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie of aan u;

(G)    het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - u kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

(H)    het recht om toestemming in te trekken - voor zover de wettelijke basis van onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, kunt u die toestemming intrekken.

7.3 Deze rechten zijn onderhevig aan bepaalde beperkingen en uitzonderingen. U kunt meer te weten komen over de rechten van betrokkenen door naar https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en en https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, met behulp van de onderstaande contactgegevens.

8. Over cookies

8.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.

8.2 Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

8.3 Cookies mogen geen informatie bevatten die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die we over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

9. Cookies die wij gebruiken

9.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(A)    authenticatie en status – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert, en om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website;

(B)    winkelwagen – we gebruiken cookies om de staat van uw winkelwagentje bij te houden terwijl u door onze website navigeert;

(C)    personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren;

(D)    veiligheid – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen;

(E)    reclame – we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn;

(F)     analyse - we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en

(G)    cookie toestemming - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

10. Cookies gebruikt door onze serviceproviders

10.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

10.2 Wij gebruiken Google Analytics. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van onze website. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. U kunt meer informatie vinden over het gebruik van informatie door Google door naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/ en u kunt het privacybeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy.

11. Cookies beheren

11.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter up-to-date informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chroom);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(F)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Rand).

11.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

11.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

12. Wijzigingen

12.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

12.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

12.3 We kunnen u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

fout: Oeps! Geen stelen. Neem contact met ons op voor toestemming.
ENGWE Online winkel | Koop EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijk
2
Winkelmandje